Skip to content

Regulamin sklepu internetowego Atelier Smaku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, świadczenia Usług Warsztatów i sprzedaży Towarów, za pośrednictwem serwisu internetowego www​.ateliersmaku​.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-​usługowo – sprzedażowy. Tematyka serwisu jest związana z bezglutenową kuchnią wegańską. Za jego pośrednictwem Użytkownicy mają możliwość, skorzystania z organizowanych przez Usługodawcę Warsztatów stacjonarnych i Kursów online. Treści Serwisu dostarczają Użytkownikom również informacji o działalności Usługodawcy i możliwości nawiązania z nim współpracy. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca sprzedaje również Towary.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Mirosław Trymbulak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 1.S&T 2.ATELIER SMAKU MIROSŁAW TRYMBULAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Bytomska 36, 81-​509 Gdynia, NIP: 5861693964, REGON: 191278307, zwanego dalej „Usługodawcą”.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
   1. adres poczty elektronicznej: info@​ateliersmaku.​pl,
   2. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://​ateliersmaku​.pl/​s​k​l​e​p​/​k​o​n​t​akt.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www​.ateliersmaku​.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Kurs – Treści cyfrowe, w postaci materiałów wideo, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownikom Serwisu Internetowego, którzy złożyli i opłacili Zamówienie na Kursu, prezentowane na stronach Serwisu, o tematyce związanej z przedmiotem działalności Usługodawcy;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Towar – produkt prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Treść cyfrowa

Uczestnik Warsztatu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Warsztacie;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt VIII niniejszego Regulaminu;

Umowa o świadczenie Usługi Warsztatów umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie lub składa Zamówienie w Serwisie;

Voucher

Warsztat – usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach Umowy o świadczenie Usługi Warsztatu, polegająca na zorganizowaniu wydarzenia przeprowadzanego stacjonarnie, w terminie określonym w opisie Warsztatu na stronie internetowej Serwisu, mającego charakter warsztatów kulinarnych, o tematyce związanej z działalnością Usługodawcy, zgodnie z opisem dostępnym na stronach Serwisu Internetowego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Aktualizacja – modyfikacja Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową;

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług (w tym przeprowadzenia Warsztatu) wskazanych w Serwisie,Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu, składania Zamówień na Warsztat.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu: 
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 1. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług bezpłatnych: 
  1. bezpłatne przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  4. dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie, w tym opinii o Towarach i Usłudze Warsztatu lub Vouchera,
  5. bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter.
 2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie bezpłatnych Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej.
 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń konto”.
 4. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodawaniu i prezentowaniu w Serwisie opinii, w tym opinii o Towarach jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania komentarza.
 7. Użytkownik, dodając opinie w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 8. Poprzez zamieszczenie opinii, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji
 1. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. WARSZTATY

 1. W ramach świadczenia usługi przeprowadzenia Warsztatów Usługodawca zobowiązuje się do zorganizowania wydarzenia mającego charakter edukacyjny o tematyce wskazanej w opisie Warsztatu, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty ceny za Usługę Warsztatu.
 2. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania, miejscu oraz cenie Warsztatu podane są w ich opisach prezentowanych w Serwisie.
 3. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Warsztatu dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach, na zasadach określonych w pkt VIII poniżej.
 1. Uczestnik Warsztatów w czasie Warsztatów kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Warsztaty, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Warsztatów nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o ich upuszczenie.
 2. Uczestnik Warsztatów nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może zostać poproszony o przekazanie dokumentu zgody
 3. Warsztaty organizowane przez Usługodawcę odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, tj. co najmniej 2 Uczestników danych Warsztatów. W przypadku, gdy na dany Warsztat nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem, który złożył Zamówienie na Usługę Warsztatu, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatu e-​mailowo, na podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
 4. W przypadku o którym mowa, w ppkt. 6 powyżej, Usługodawca uzgadnia z Użytkownikiem indywidualnie nowy termin Warsztatów lub zwrot ceny za Usługę Warsztatu – zgodnie z wyborem Użytkownika.
 5. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi również zmianę wyboru tematyki Warsztatu, na inny dostępny na stronach Serwisu, na podstawie indywidualnych ustaleń z Usługodawcą i pod warunkiem zgłoszenia chęci zamiany na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed dniem odbycia się Warsztatu, które pierwotnie wybrał Użytkownik.
 6. Usługodawca może przewidzieć również emisje biletów lub innego dokumentu, którego okazanie będzie uprawniało do udziału w Warsztatach – w takim przypadku informacja o tym zostanie każdorazowo wskazana w Serwisie, a udział w Warsztatach może być uzależniony przez Usługodawcę lub podmiot trzeci organizujący Warsztaty od okazania tego dokumentu.

VI. VOUCHERY

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwa Serwisu zakup Vouchera na Usługę Warsztatu.
 2. Voucher może zostać wykorzystany przez Użytkownika bądź osobę trzecią, wskazaną w Zamówieniu przez Użytkownika.
 3. Użytkownik lub osoba trzecia, o której mowa w ppkt 2 powyżej, dysponujący Voucherem może uczestniczyć w dowolnym, organizowanym przez Usługodawcę, wskazanym na stronach Serwisu, Warsztacie.
 4. Użytkownik zainteresowany zakupem Vouchera składa Zamówienie, zgodnie z ppkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca, podczas składania Zamówienia, może określić indywidualne parametry Vouchera, w tym podać dane osoby trzeciej, która będzie dysponować Voucherem.
 6. Vouchery są przesyłane do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik może zgłosić, najpóźniej do chwili zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, chęć odebrania Voucheru w siedzibie Usługodawcy.
 8. W przypadku, gdy cena Warsztatu wybranego przez Uczestnika jest wyższa niż wartość Vouchera, Uczestnik może, po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą, uiścić różnicę cen.
 9. Uczestnik, dysponujący Voucherem, zgłasza chęć udziału w Warsztacie minimum 7 dni przed terminem Warsztatu, wskazanego na stronach Serwisu.
 10. Do Uczestnika Warsztatu dysponującego Voucherem, stosuje się postanowienia zawarte w pkt. V niniejszego Regulaminu.
 11. Voucher może być zrealizowany w terminie wskazanym w opisie Vouchera, dostępnym na stronach Serwisu.
 12. Usługodawca jest jedynym emitentem Voucherów.
 13. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

VII. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Informacje Treściach cyfrowycH, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Treści cyfrowe dostępne w Serwisie są utworami w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treści cyfrowe zgodne z Umową.
 4. Usługodawca oświadcza, że w zależności od Treści cyfrowej dostępnej w Sklepie, ma prawo udzielić licencji lub dalszej licencji na korzystanie z Treści cyfrowej, na zasadach zgodnych z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 5. Usługodawca informuje Klienta na stronach internetowych Serwisu, w opisie Treści cyfrowej, o wymaganiach technicznych koniecznych do integracji Treści cyfrowej ze środowiskiem cyfrowym Konsumenta, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 6. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Dostawa Treści cyfrowych jest dokonywana przez Usługodawcę niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania zapłaty ceny za Treści cyfrowe.
 8. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą pobrania Treści cyfrowej przez Klienta.
 9. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Aktualizacje Treści cyfrowej przez 2 lata od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, chyba, że Konsument i Usługodawca uzgodnili indywidualnie inny termin.
 10. Konsument zgadza się współpracować z Usługodqawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwcyh środków technicznych.
 11. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Licencję stanowi zarówno licencja jak i dalsza licencja (sublicencja) w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 12. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, udziela Klientowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Treści cyfrowych (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”). Usługodawca udziela Klientowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji: 
  1. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika;
  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Klienta.
 13. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
 14. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych jest zawierana zgodnie z pkt. VIII poniżej.

VIII. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI WARSZTATU LUB VOUCHERA ORAZ UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW LUB TREŚCI CYFROWYCH 

 1. Informacje o Towarach, Usłudze Warsztatu lub Voucheru, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Usługodawca może stosować mechanizmy indywidualnego dostosowania cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informacja dotycząca stosowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest każdorazowo podawana podczas składania Zamówienia. Usługodawca stosując te mechanizmy przestrzega obowiązujących zapisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Umowę o dostarczenie Treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie Usługi Warsztatu lub Vouchera będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży, Umowa o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowa o świadczenie Usługi Warsztatu lub Vouchera.
 6. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien: 
  1. w treści wiadomości elektronicznej, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru, Treści cyfrowej, Warsztatu lub Vouchera spośród Towarów, Treści cyfrowych lub Warsztatów, Voucherów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy – w przypadku złożenia Zamówienia na Towary i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Warsztatu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, Treść cyfrową, Warsztat lub Voucher z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi Warsztatu lub Vouchera.
 8. W przypadku Użytkownika, który jest Konsumentem Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Konsumentowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Konsument: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Warsztatu lub Vouchera, Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na podany przez Konsumenta adres.
 11. Po zakupie Warsztatu na stronie Serwisu, do 7 dni przed planowaną datą Warsztatu, Usługodawca wysyła szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące Warsztatu, takie jak m.in.: temat, program Warsztatu oraz miejsce, dzień i godzina w jakich będzie świadczona Usługa Warsztatu, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości SMS, na podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia numer telefonu.
 12. Umowa sprzedaży oraz Umowa świadczenia Usługi Warsztatu lub Vouchera zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku:
 1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  1. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  3. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem: 
   1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
   2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Sprzedawcę;
   3. gdy zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
  4. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej lub udostępniania ich osobom trzecim.
  6. Użytkownik jest zobowiązany do:
 2. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
 3. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
 4. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
 5. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 6. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  1. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie, w tym otrzymanych Treści cyfrowych, a także treści uzyskanych od Usługodawcy poza Serwisem,w szczególności w ramach Warsztatu, jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług lub zgodnie z udzieloną licencją. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
  2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
  3. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych, formularza Zamówienia, dodawania opinii, w Koncie lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/​lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 7. naruszać godności ludzkiej;
 8. zawierać treści dyskryminujących ze względu na wyznanie religijne, rasę, płeć, orientację seksualną lub narodowość;
 9. zawierać treści pornograficznych;
 10. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 11. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 12. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  1. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach: 
   1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
   2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
   3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
   4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
  2. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w ppkt. powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
  3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 13. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 14. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://​ec​.europa​.eu/​c​o​n​s​u​m​e​r​s​/​o​dr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www​.uokik​.gov​.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

X. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Dostawa Treści cyfrowych następuje bezpośrednio drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Towaru lub Treści cyfrowej informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia Towaru lub Treści cyfrowej i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru lub Treści cyfrowej. lub Usług Warsztatu
 5. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Usługi Warsztatu lub Vouchera informuje Użytkownika o terminie realizacji Zamówienia na Usługę Warsztatu lub Vouchera.
 6. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. XI ppkt. 2.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.
 9. Jeżeli dla Towarów, Treści Cyfrowych bądź Usług Warsztatu lub Vouchera objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

XI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów, Treści cyfrowych, Usług Warsztatu lub Vouchera podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności: 
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Usługodawcę, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
  3. W przypadku kart płatniczych dostępne są następujące formy płatności: 
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA. 
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 5. Usługodawcę na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi Warsztatu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towary zgodne z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres 1.S&T 2.ATELIER SMAKU MIROSŁAW TRYMBULAK, ul. Bytomska 36, 81-​509, Gdynia, na adres poczty elektronicznej: info@​ateliersmaku.​pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Treści cyfrowe, jeżeli jest to możliwe dołączając do nich dowód zakupu. Treści cyfrowe lub Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt 3.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, albo przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i-​43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy kierować na adres e-​mail: info@​ateliersmaku.​pl.
 4. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy ze Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

XIV. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na 1.S&T 2.ATELIER SMAKU MIROSŁAW TRYMBULAK, ul. Bytomska 36, 81-​509, Gdynia, na adres poczty elektronicznej: info@​ateliersmaku.​pl lub przy użyciu formularza kontaktowego, lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@​laboratoriuminnowacjikwantowych.​com.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w Regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-​mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.
Wishlist 0
Continue Shopping

Dostępne formy dostawy:

 • Odbiór osobisty: 0,00 zł
 • Przesyłka kurierska:
  • DPD - 18,92 zł
  • InPost kurier - 16,94 zł
  • POCZTEX24 - 17,42 zł